Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Advokatfirmaet Birkkjær Räder påtager sig:

1. Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og mine interne habilitetsprocedurer afklarer jeg altid, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden jeg endeligt påtager mig en opgave.

Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller en interessekonflikt, som medfører, at jeg må frasige mig sagen, anbefaler jeg gerne en anden advokat.

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskloven

Danske advokater er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Hvis din sag er omfattet af hvidvaskloven (hvis du fx skal have stiftet et selskab eller overdraget en virksomhed eller ejendom), er jeg forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om dig, fx kopi af dit pas.

Jeg er desuden forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet, hvis der er rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er jeg forpligtet til at videregive dine ID oplysninger, og jeg må ikke orientere dig om, at underretningen har fundet sted.

Identitetsoplysninger, dokumentation og registreringer indhentet i henhold til hvidvaskloven opbevares i minimum 5 år efter sagens afslutning. Personoplysninger slettes 5 år efter sagens afslutning.

Advokatfirmaet Birkkjær Räder anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at Advokatfirmaet Birkkjær Räder kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.

3. Honorar og betaling

Jeg giver et begrundet prisoverslag eller en fast pris på en konkret opgave samt oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom jeg så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige prisoverslaget.

Honoraret fastsættes efter et skøn under hensyn til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.

4. Fakturering

Almindeligvis afregner jeg sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver måned, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 5 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

6. Depositum

Jeg anmoder som udgangspunkt om indbetaling af et depositum til dækning af udlæg, omkostninger og et efter omstændighederne fastsat honorar.

Deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på min klientkonto og anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

7. Fortrolighed

Alle danske advokater er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som Advokatfirmaet Birkkjær Räder modtager i forbindelse med en opgave, vil derfor blive behandlet som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8. Anvendelse af min rådgivning

Min rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden min udtrykkelige forhåndsaccept.

Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om de er engageret med bistand fra mig.

Som dansk advokat rådgiver jeg alene om danske juridiske forhold. Hvis opdraget involverer udenlandsk ret, anbefaler jeg, at klienten antager relevant lokal juridisk bistand. Min involvering i dele af sådanne opdrag skal ikke anses for rådgivning om udenlandske forhold.

9. Afslutning af opgaven

Advokatfirmaet Birkkjær Räder fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes.

Jeg forbeholder mig dog ret til at afslutte min bistand, hvis kredittiden på min fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten.

Jeg forbeholder mig endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt jeg i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis jeg mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og jeg opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

10. Klager

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over Advokatfirmaets rådgivning og det beregnede salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se også www.advokatnaevnet.dk.

11. Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

12. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Advokatfirmaet er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til advokatfirmaets ansvarsforsikring. Advokatfirmaet er dækket med et beløb op til kr. 2,5 mio. pr. år.

Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

13. Klientkonti

Advokatfirmaet forvalter klientmidler efter de gældende regler herom. Klientmidler indsættes på særskilte klientkonti, tilskrevne renter tilfalder klienten og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

Klientmidler er beskyttet under lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Advokatfirmaet anvender Danske Bank som bankforbindelse, medmindre andet aftales med klienten.