Privatlivspolitik

Advokatfirmaet Birkkjær Räder indsamler og behandler personlige oplysninger om dig, dels for at kunne identificere dig som klient, dels for at kunne yde den aftalte rådgivning.

1. Indhentning af personlige oplysninger

Jeg indhenter og behandler de personlige oplysninger, der er relevante og nødvendige, for at jeg kan yde den aftalte rådgivning.

Personlige oplysninger kan fx være kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer), fødselsdato, bankoplysninger og billeder.

Til brug for opfyldelse af kravene til advokater i henhold til hvidvaskloven indhenter jeg kopi af dit pas.

Inden udbetaling af dividende og udbytte indhenter jeg dit CPR-nr. til brug for lovpligtig indberetning til SKAT.

De personlige oplysninger modtager jeg normalt fra dig som klient, fra dine modparter og/eller fra offentlige myndigheder, herunder domstolene.

2. Videregivelse af personlige oplysninger

Som led i min juridiske rådgivning videregiver jeg relevante personlige oplysninger om dig til fx offentlige myndigheder eller pengeinstitutter, hvis det er nødvendigt for den aftalte rådgivning, eller hvis jeg er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

Jeg bruger ikke personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, og jeg deler ikke personlige oplysninger med tredjemand, medmindre jeg er forpligtet hertil (fx for at dokumentere at jeg overholder lovgivningen), eller du specifikt har anmodet herom eller samtykket hertil.

Som led i advokatfirmaets administration benytter jeg databehandlere (fx til at hoste mit sagsstyringssystem), som får overført relevante persondata.

3. Hvad bruger jeg de personlige oplysninger til?

Jeg anvender de personlige oplysninger i min sagsbehandling og behandler dem fortroligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

4. Sikkerhed

Jeg opbevarer dine personlige oplysninger i mit IT-system, som kun jeg har adgang til.

Mine sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at behandlingen af dine personlige oplysninger håndteres forsvarligt, og jeg forsøger at imødegå uautoriseret adgang til de informationer, som jeg modtager eller sender on-line.

Jeg kan imidlertid ikke garantere fortrolig information, som transmitteres til eller fra mig via internettet eller som opsamles i transit af andre, inklusiv de underleverandører som jeg anvender til transmission af data. Oplysninger, som jeg modtager eller sender med elektronisk kommunikation (uanset om den er krypteret), sker således uden ansvar for mig.

5. Cookies

Jeg bruger ikke cookies på min hjemmeside. Der er på min hjemmeside kun et link til Advokatsamfundets hjemmeside. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse disse siders politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

6. Opbevaring og sletning

Der er forskellige opbevaringsperioder for modtagne oplysninger, alt efter med hvilket formål jeg har modtaget oplysningerne:

  • Oplysninger jeg modtager efter hvidvaskloven, opbevarer jeg i indtil 5 år efter kalenderåret for klientforholdets ophør.
  • Relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter at bistanden er afsluttet.
  • Oplysninger, som er omfattet af bogføringsloven, gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget vedrører.

7. Adgang til dine personlige oplysninger

Efter databeskyttelsesloven har du som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg har indsamlet om dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne databehandles, og du har ret til at kræve berigtigelse, sletning og begrænsning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller behandlet i strid med loven. Du har også ret til dataportabilitet i forhold til de oplysninger, du selv har givet mig.

8. Kontakt mig

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at rette henvendelse pr. mail til mig. Hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

9. Revision

Jeg forbeholder mig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik uden varsel. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min hjemmeside.

Senest revideret den 25. september 2018